�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   BIOCHECK MIX ALERJEN PANELLERÝ
   BIOCHECK Alerji Sistemi
   BIOCHECK 20 ALERJEN PANELLERÝ
   BIOCHECK 10 PARAMETRE ALERJEN PANELLERÝ
 
BIOCHECK Alerji Sistemi
Immunblot Yöntem Spesifik IGE Ölçüm Kiti
BIOCHECK ; kanda sirküle halde bulunan ve sýklýkla rastlanan önemli birçok allerjene karþý  oluþan Spesifik Ig E’ lerin “miktarsal” olarak belirlenebilmesi  için kullanýlabilecek son derece uygun ve ekonomik bir invitro diagnostik laboratuar testidir.
KULLANIM AMACI
Eliza bazlý immun blot teknolojisi ile insan serumunda dolaþým halindeki alerjen-spesifik immünglobulin E (IgE) miktarýný kantitatif olarak tespit eden invitro diagnostik testtir.
SÝSTEM

Sistem, elisa bazlý immünblotting yöntemi ile antijen-antikor reaksiyon  oluþturarak, gri tonlarda kalibratör ve antijen “line” leri çizgileri oluþturan ve oluþan bu antijen çizgilerini bir tarayýcý (scanner) ile okutarak  özel yazýlým programý ile deðerlendirme yapan, solid faz membran selüloz  formunda,10 veya 20 alerjeni ayný anda tarama imkanýna sahip bir platform teknolojisidir.

PANEL TEST 20 ALERJEN PANEL ÝÇERÝKLERÝ

PANEL TEST 10 ALERJEN PANEL ÝÇERÝKLERÝ

PANEL TEST 5 LÝ MÝX ALERJEN PANEL ÝÇERÝKLERÝ

Test, 3 yýkama aþamasý ile, 2 saat 30 dakika lýk süre içerisinde yapýlmaktadýr.

Test potansiyeli düþük laboratuarlar için tüm iþlemlerin manuel yapýldýðý sistem yatýrým maliyeti olmadan Spesifik IGE ölçümü için oldukça ekonomiktir.
Test potansiyeli yüksek olan  laboratuarlar için test hacmine göre cihazlý sistemler kurulmaktadýr.
  • Ýnsan IgE’sine spesifik monoklonal antikor
  • Kantitatif olarak 10 yada 20 alerjinin tanýsý
  • Kalitatif olarak 5 li miks testler
  • Otomatik tanýmlama için renkli paneller
  • Manuel, yarý otomatik ve tam otomatik cihazlarla çalýþma imkaný
  • Tek holder üzerinde 12 hastaya kadar çalýþma imkaný
  • Kullanýma hazýr reaktiflerle birlikte kolay performans

Ýstatiktiksel Veriler
 
Prick Testlere Uyum
Hassasiyet    : % 84.5
Doðruluk       : % 90.5            
Özgünlük       : % 96.5
 
Hassasiyet  : % 95.1 
Doðruluk     : % 88.3
Özgünlük     : % 80.2
 
PRICK TESTLERE GÖRE AVANTAJLARI
 
Ýnvitro olarak hasta serumuyla çalýþýlmasý,
Çarpraz reaksiyonlardan etkilenmemesi
Bir test ile 20 allerjenin birden deðerlendirilebilmesi
 
DÝÐER YÖNTEMLERE GÖRE AVANTAJLARI
 
Kolay ve kýsa süreli iþlemler
Kantitatif miktarsal sonuç elde etme imkaný
Ekonomik ve yatýrým maliyeti düþük çözümler sunar
 
 
 
 


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC