�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   Beckman Coulter Ýmmunoassay
 
BECKMAN COULTER ACCESS 2 Immunanaliz Sistemi

 
 
BECKMAN COULTER ACCESS 2                    IMMUNOASSAY SÝSTEM
 
 

Test Menü

Kullanýcý dostu arayüzü, geliþtirilmiþ örnek yönetimi ve yenilikçi test menüsü  sayesinde son teknolojiye sahip Access 2 sistemi laboratuvarýnýz için yüksek etkinlik, standardizasyon  ve uygun maliyet saðlar. Beckman Coulter'dan üretkenliði artýrýcý özellikler ile desteklenmiþ geniþ ve yüksek kaliteli test menüsü, Access 2 ile immünanaliz testlerinin yapýlabilmesi için laboratuvarýnýza esnek seçenekler sunar. 

 
Ürün Özellikleri
 
Basitleþtirilmiþ Sistem Operasyonu
 
Yeni dokunmatik, kullanýcý dostu ara yüzü ile veri & örnek yönetimini geliþtirir.
·         Gerçek zamanlý olarak rack ve testlerin tamamlanma sürelerini ekrandan izleme.
·         Ýstemi yapýlmýþ ve bekleyen test sonuçlarýný çabuk bir þekilde inceleme.
·         Tekrarlayýcý ve manuel iþlemleri ortadan kaldýrmak için kullanýcý tanýmlý refleks testleri gerçekleþtirme.
·         Gereksinim duyulan sarflarý ekrandan kontrol etme.
·         Optimum operator etkinliði için Windows NT software üzerinden çalýþýr.
·         Cihaz üzerindeki geliþtirilmiþ kalite kontrol programýnýn avantajlarýný kullanma.
 
Að sistemi ve örnek yükleme yeteneði verimliliðini artýrýr
 
·         Yüksek verimlilik için tek LIS ara yüzeyi üzerinden 4 sisteme kadar baðlanabilme.
·         Sistemler arasýnda test sonuç ve istem bilgileri paylaþýlýr.
·         Sistemin esnek örnek iþleme özelliði ile primer ve/veya numune  kabý kullanarak çalýþma akýþýný düzenleme imkaný saðlar.
Yenilikçi test menüsü ve doðru test sonuçlarý
 
     Kardiyak paneli AccuTnI ve BNP testlerini içerir.
·         Kemilümenesans prensibi ile güçlendirilmiþ manyetik partikül ayýrma yöntemi geniþ analitik aralýk ve hýzlý test çýkýþý saðlar.
·         Sürekli rastgele eriþim ile yirmi dört reaktif kapasitesi ve acil çalýþma imkaný.
·         Soðutmalý saklama bölmesi reaktif stabilitesini arttýrýr.
 
 
Sistem desteði için geliþtirilmiþ teknoloji
 
 
·         Sistem uzmanlarý modem ile uzak bir yerden cihazýn hata uyarýlarýný, kontrol bilgilerini ve kalibrasyon verilerini gözleyebilir. 
·         Uzmanlar potansiyel problemleri iþaretleyebilir, mevcut sorunlarý tayin edebilir, cihazýn servis ihtiyaçlarýný azaltmak için cihaz eðilimini tespit edebilirler.
  
 
 
 
 


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC