»Anasayfa  
»Hakkýmýzda  
»Ürünler  
»Ýletiþim  

ATA TEKNÝK - Hakkýmýzda

ATA TEKNÝK olarak medikal sektörde 2001 yýlýndan bu yana hizmet vermekteyiz.
Þirket kurucusu Selahattin KILIÇ , 15 yýllýk sektör deneyiminde kazandýðý yoðun tecrübesini þirkete aktarmýþ ve profesyonel tarzýný her zaman korumuþtur.

" ATA TEKNÝK genç , yenilikçi teknolojiyi yakýndan takip eden bir firma olup , dinamikliði genç ekibi sayesindedir "

Medikal Laboratuar ve Diagnostik konularýnda saðlýk sektöründe yer alan þirketimizde hedefimiz müþterilerimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda en güvenilir hizmeti vermektir. Zaman içinde deðiþen ilgili yasal prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra müþterilerimize satýþ öncesi ve sonrasýnda da güvenilir hizmeti verme amacýyla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Satýþ sonrasý sonsuz teknik destek ve kesintisiz hizmet anlayýþýmýz ile her zaman müþterilerimizin hizmetinde oluþumuz tercih edilme nedenlerimizin baþýnda yer almaktadýr.

Yer aldýðýmýz Sektörün çalýþmalarýndaki hassasiyetin önemini biliyoruz ve bir tedarikçi olan þirketimiz bünyesinde tüm çalýþma arkadaþlarýmýzla birlikte sorumluluklarýmýzýn farkýndayýz. Müþteri memnuniyetini bu baðlamda en önde tutarak kutsal bir görev olan insan saðlýðýný korumada ve yaþam kalitesini yükseltmede zincirin bir halkasý olmaktan gururluyuz.

Bir kuruluþ olarak uzun ömürlü olmak için tartýþmasýz olarak tüm uygulamalarýn ahlaki deðerler çerçevesinde olmasý gerektiðinin bilincindeyiz.

Ürün portfoyümüzde Týbbi Laboratuar Cihaz ve malzemeleri,Araþtýrma Amaçlý Laboratuar Kitleri , Genel Diagnostik cihazlar, Demirbaþ cihaz ve malzemeler yer almaktadýr. Satýþýný gerçekleþtidiðimiz ürünler için satýþ sonrasý eðitim ve teknik servis desteði vermekteyiz.Ürünlerimiz sayfasýnda ürün portfoyümüzü ayrýntýlý olarak inceleyebilirsiniz.


ATA TEKNİK - Tıbbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - a[email protected]    Uygulama:MEDİCOMPC