�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   VACUETTE GREINER Kan Alma Sistemleri
   Güvenlik Ürünleri
   Kan Alma Aksesuarlarý
   Kapak Açma Cihazý
 
Kan Toplama Aksesuarlarý

Bütün sistem ancak parçalarý kadar iyi olabilir. Tüm Vacuette ® ürünleri birbirleriyle tamamýyla uyumludur. Hem tüp hem aksesuarlarda yüksek kalite ve fonksiyonellik                        Greiner Bio-One için önemlidir

1- Kan Toplama Setleri

 

Bu ürünler öncelikli olarak pediatrik hastalar ve damarý bulmanýn zor olduðu hastalar için uygundur. Vacuette® Kan Toplama Setleri çeþitli iðne ölçüleri ve tüp uzunluklarý ile önerilir.
 
 
  
Kod No
Tanýmlama
Ebat
Koli/Adet
Ýç Kutu/Adet
450066
Kelebek Set+Luer Adaptör
21Gx19cm SP Steril
1000
50
450089
Kelebek Set + Luer Adaptör
23Gx19cm SP Steril
1000
50
450153
Kelebek Set
21Gx19cm SP Steril
1000
50
2- Diðer Kan Toplama Aksesuarlarý
 
Standard Tüp Holder
 

 

Vacutte® Standart Tüp Holder’in özel kullanýcý dostu tasarýmý kan alýmý esnasýnda en iyi þekilde odaklanmayý garanti eder. Yüzeye saðlam bir tutunma saðlar ve kan alma iþlemini daha güvenli hale getirir.

HOLDEX® Single-Use Holder
 
Holdex® ve Standard Holder arasýndaki fark düz venipuncture açýsý için merkezden kaçýk Luer iðne adaptörüdür. Venipuncture iþlemi baþarý ile tamamlandýðý zaman yarý saydam luer adaptöre doðru kanýn akýþý görülebilir.
  • Kan Akýþýnýn optik kontrolü,
  • Merkezden kaçýk adaptör-venipuncture için ideal açý,
  • Luer iðne ile kullanýlabilir,
  • Kanatlý iðne adaptör gerektirmez.
  • Kalýcý damar katateri gibi sisteme direkt baðlanabilir.
SPEEDY Quick Release Holder
 

 

Speedy Quick Release Holder, üzerindeki mandal mekanizmasýna hafif bir þekilde basýlmasýyla iðnenin iþlem bittikten sonra atýk kovasýna atýlmasýný saðlar.

VACUETTE® Kan Alma iðneleri
 
Vacuette ® Kan Alma iðneleri rutin kan alma iþlemi için uygundur ve tek kullanýmlýktýr. Koruma kapaklarýnýn renkleri görsel olarak iðne tiplerinin ayýrt edilmesini saðlar. Farklý iðne boyutlarý ve uzunluklarý bulunmaktadýr.r.
VACUETTE® VISIO PLUS Ýðneler
 
VACUETTE® VISIO PLUS ÝÐNE optik venipuncture kontrolü ile kan almý yapan kiþi için , kan toplama rutinini basitleþtirmede önemli bir katký yapabilir. Ýðnede bulunan þeffaf merkez görüþ penceresi iþlevi görür. Eðer venipuncture iþlemi baþarýlý ise görüþ penceresi kan akýþýndan dolayý kýrmýzý olur..
Diðer
 
Aksesuarlara ek olarak turnike, VacuDrop ve ID Snap Rings gibi ürünlerde geniþ VACUETTE® Kan Toplama Aksesuarlarý

 

ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC