�Anasayfa  
�Hakkýmýzda  
�Ürünler  
�Ýletiþim  

   Ýnseminasyon Seti


 
PAL IUI Ýnseminasyon Seti

PAL Pratik Androloji Laboratuvarý IUI Ýnseminasyon uygulamasý için gerekli tüm malzemeleri  içeren Ýnseminasyon Setidir.

PAL Ýnseminasyon Seti  - 15 Hastalýk Set Ýçeriði

 
Sperm Yýkama için;
ZSC II Kolon 1 Adet
Sperm Prep Medium 12 ml   1 Adet
Sarf Malzemeler ;
Pastör Pipeti 15 Adet , Enjektör 15 Adet , Numune Kabý 15 Adet
ZDL Inc. Ýnseminasyon Kateteri   15 Adet
Ýnkübatör ;
Kuluçka döneminde gerekli ýsýyý saðlamak için
kuru inkübatör (Opsiyonel)
Viskozite Çözücü ;
SpermPrep Viscolytic System
Tek kullanýmlýk flakonlarda 6 lýk paketlerde (Opsiyonel)
 

PAL Ýnseminasyon Seti Sperm Yýkama Yöntemi Hakkýnda
Geliþtirilmiþ Swim-Up Yöntemidir.Spermatozoonlerýn doðal yukarý yüzme hareketi ,  ZSC II Tekniðinde kullanýlan ayýrma kolonunun  eþsiz konfigürasyonu ile Swim-Up/ Swim-Down fenomenlerini maksimize ederek birleþtirir.Kolonun eþsiz geometrik  dizaynýndan gelen bu özelliði ile büyük oranda normal morfolojili ve aktif spermatozoonlarý yakalar ve ayýrt eder.Kolon içinde semen örneði konik ters huni içinde güvenli olarak korunur.Bu huni sayesinde ortamda bulunan Medium ile semen örneðinin karýþma riski ortadan kaldýrýlmýþ olur.Böylece saðlýklý spermatozonlarýn bulunduðu ortama diðer spermatozoonlarýn karýþmasý önlenmiþ olur. Yýkama sonunda elde edilen ürün berrak ve temizdir , sadece saðlýklý ve hareketli spermleri içerir.

ZSC II Tekniðinde  ZSC kolonu ile sperm hareketlerinin doðal davranýþýna gore ‘’’yukarý hareket’’ , SpermPrep Medium ortamýnda  ’’ çok yoðundan az yoðuna geçiþ’’ ve geçiþten sonra spermin kendi hareketinden yararlanarak DOÐAL YIKANMA saðlanýr. Böylelikle santrifüj gibi cihazlarla FÝZÝKSEL müdehalenin saðlýklý spermlere zarar verme riski ortadan kaldýrýlýr


ATA TEKN�K - T�bbi Malzeme Pazarlama ve Teknik Servis Hizmetleri (c) 2010 - 0212 632 20 41 - [email protected]    Uygulama:MED�COMPC